Integritetspolicy mot Kunder

Svenska Orient Linien AB (SOL) värnar om din personliga integritet och är mån om att dina personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Denna policy syftar till att informera dig som Kund kring hur vi på SOL behandlar dina personuppgifter. I fall att du på något sätt ska lämna personuppgifter till oss på SOL uppmanar vi dig därför till att först läsa igenom denna Integritetspolicy.

Behandlingen av personuppgifter

SOL behandlar bara sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga för kundrelationen. Vid avtal om en tillhandahållen transport kommer dina personuppgifter att behandlas i samband med leverans av transporten. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtalsrelationen eller den avsedda avtalsrelationen. Dina personuppgifter behandlas också för att skicka marknadsföring om SOL och för att föra statistik och liknande ändamål på grundval av vårt berättigande intresse att utveckla verksamheten. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag.

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen. Personuppgifter hänförliga till transportavtal sparas normalt tiden då avtalet är gällande och under en period om sju år efter det att avtalet har upphört. Behandling av personuppgifter för andra ändamål än fullgörande av uppdrag sparas enligt fastslagen gallringsrutin. SOL arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Kategorier av personuppgifter

SOL inhämtar personuppgifter i form av identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter. I vissa fall inhämtas också andra kategorier av personuppgifter, såsom betalningsuppgifter. Personuppgifterna samlas in via uppgiftslämnande av dig samt i förekommande fall genom användandet av offentliga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningar, bolagsregister etc.

Mottagare av personuppgifter

För att leverera transporter delar SOL personuppgifter endast i den utsträckning som följer av Integritetspolicyn. SOL lämnar endast ut personuppgifter till dig och företag som SOL har en affärsrelation med. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till tredje part, såsom IT-support, leverantörer och myndigheter i syfte att fullfölja avtalet eller för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet.

I vissa fall kan personuppgifter lämnas ut till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och personuppgifterna kan därför komma att behandlas utanför EES. SOL delar bara personuppgifter med företag i tredjeländer som har en adekvat skyddsnivå eller företag som genom godkända metoder anses uppnå en adekvat skyddsnivå.

Dina rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas eller kommer att behandlas av SOL har du rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är Svenska Orient Linien AB, 556605-0950. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta oss på dataskydd@sollines.se.

Fyll i formuläret

Kontakta oss